Vòng ổ cứng SSD 14 chiều

Hiệu suất đọc trực tuyến và hiệu quả Bài kiểm tra sau hoạt động như kiểm tra hiệu quả I / O của trạm làm việc, nhưng áp dụng một cấu hình đọc tuần tự sử dụng các khối 64, 128 và 256 KB. Theo dự kiến, đó là các ổ đĩa flash dựa trên MLC chủ yếu chiếm ưu thế điểm chuẩn này, do thông lượng tuần tự cao của chúng: Các ổ đĩa MLC (Crucial, Super Talent) cũng là những cái hiển thị yêu cầu năng lượng trung bình cao nhất khi làm việc với tốc độ tối đa. Một lần nữa, ổ SSD SLC cân bằng của Samsung và OCZ thống trị điểm chuẩn, vì chúng kết hợp hiệu suất cao (mặc dù không đạt hiệu năng tối đa

Hiệu suất đọc trực tuyến và hiệu quả

Bài kiểm tra sau hoạt động như kiểm tra hiệu quả I / O của trạm làm việc, nhưng áp dụng một cấu hình đọc tuần tự sử dụng các khối 64, 128 và 256 KB. Theo dự kiến, đó là các ổ đĩa flash dựa trên MLC chủ yếu chiếm ưu thế điểm chuẩn này, do thông lượng tuần tự cao của chúng:

Các ổ đĩa MLC (Crucial, Super Talent) cũng là những cái hiển thị yêu cầu năng lượng trung bình cao nhất khi làm việc với tốc độ tối đa.

Một lần nữa, ổ SSD SLC cân bằng của Samsung và OCZ thống trị điểm chuẩn, vì chúng kết hợp hiệu suất cao (mặc dù không đạt hiệu năng tối đa) với hiệu suất năng lượng ấn tượng.

Top